Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động hay đo kiểm môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếutố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Hoạt động quan trắc môi trường lao động nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật của nhà nước (nghị định 44/2016/NĐ-CP) và các quy chuẩn Việt Nam về môi trường lao động, tạo môi trường làm việc đảm bảo an toàn lao động cho đội ngũ nhân viên cũng như tạo được thiện cảm với khách hàng;

Sorry, no pages was found

Rate this page